Hasicí přístroje
Jiří Zámečník

ZNAČKOVÝ SERVIS
SLUŽBY V OBLASTI PO, BOZP

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany

Právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám provedeme komplexně nebo i jednotlivě veškeré služby spojené se zajištěním požární ochrany vyplývající z povinností uvedených v zákoně o požární ochraně a dalších předpisech, zejména:

 • zpracujeme a povedeme veškerou dokumentaci PO (začlenění do kategorie činností, posouzení požárního nebezpečí, stanovení zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, evakuační plány, dokumentaci zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, dokumentaci školení o PO a odborné přípravě preventistů PO a preventivních požárních hlídek aj.)
 • provedeme audit požární ochrany a pravidelnou kontrolu zajištění požární bezpečnosti v objektech a na pracovištích
 • účastníme se jednání týkajících se požární ochrany i celkové bezpečnosti objektů a zařízení
 • provádíme školení v oblasti požární ochrany
 • zajišťujeme ve spolupráci s vedením firem realizaci opatření ze všech kontrol požární ochrany
 • zpracujeme stanovení vnějších vlivů nových i stávajících objektů a technologií
 • zpracujeme řešení požární bezpečnosti při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny
 • zpracujeme systém požární bezpečnosti pro práce se zvýšeným nebezpečím (svařování, rozbrušování, nahřívání živic, pálení) konaných při běžném provozu i při likvidaci objektů a technologií
 • navrhneme a zajistíme instalaci i servis požárně bezpečnostních zařízení, včetně sledování jednotlivých termínů a lhůt kontrol
 • odborně poradíme při šetření příčin požárů a havárií
 • dodáme tiskopisy, bezpečnostní tabulky a značení z oblasti PO

a další.